Informacija apie asmens duomenų tvarkymą


Atsakingai rūpindamiesi kiekvieno žmogaus svarbiausiu turtu – sveikata ir suprasdami, kad asmens duomenys yra kiekvieno piliečio bendrojo saugumo dalis, ne mažesnį dėmesį skiriame ir deramam tokių duomenų saugumo užtikrinimui.

Sporto centras „Atžalynas” asmens duomenis, įskaitant ir specialiųjų kategorijų duomenis, tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu)ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių sporto ir ugdymo veiklą ir paslaugų teikimą, nuostatas.

Sporto centras „Atžalynas” Bendrasis asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos vykdymo aprašas nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus, įtvirtina organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, reguliuoja asmens duomenų tvarkytojo pasitelkimo atvejus, asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymą ir reagavimą į šiuos pažeidimus, duomenų apsaugos pareigūno funkcijas, poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimą, duomenų teikimą trečiosioms šalims.

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, mūsų įstaigoje duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo Eglė Pupšienė .

Jei turite klausimų, susijusių su paciento asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis elektroniniu paštu sportas@scatzalynas.lt arba telefonu +370 616 03377.