Pagal sporto centro nustatytą tvarką mokestis už paslaugas sumokamas iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatyto dydžio  į Šiaulių sporto centro „Atžalynas” sąskaitą
LT 65 7180 0000 0314 2788, AB  Šiaulių bankas
arba per PERLAS terminalą.
    Pinigų įnešimas apmokestinamas  pagal  nustatytus mokesčių priėmimo įkainius.
    Dėl ligos sportininkui praleidusiam užsiėmimus visą einamą mėnesį, bei informavus trenerį ir pateikus medicininę pažymą, neskaičiuojamas mokestis už ligos mėnesį.
   Sportininkas norėdamas išeiti arba pereiti į kitą neformaliojo švietimo įstaigą, sporto klubą ar pas kitą trenerį nepasibaigus sutarčiai, privalo prieš 14 darbo dienų raštiškai informuoti sporto centro administraciją.
   Sportininkas, neatvykęs į treniruotę 60 kalendorinių dienų, be pateisinamos priežasties, šalinamas iš sporto centro.
    Mokslo metų bėgyje sporto centras turi teisę keisti paslaugų įkainius, steigėjo (Šiaulių m. savivaldybės Tarybos) nustatyta tvarka, apie tai informavus tėvus sutartyje nurodytais kontaktais. Išaugus paslaugų įkainiams, tėvams (globėjams, rūpintojams) raštu nepareiškus noro nutraukti sutartį, laikoma, kad su sutarties pakeitimu sutinkama.