Prašymas priimti į sporto centrą

Sportinio ugdymo sutartis

Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

     Pagal sporto centro nustatytą tvarką Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestis  už paslaugas sumokamas iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos, į Šiaulių sporto centro „Atžalynas” sąskaitą
LT 65 7180 0000 0314 2788, AB  Šiaulių bankas
arba per PERLAS terminalą.
    Pinigų įnešimas apmokestinamas  pagal  nustatytus mokesčių priėmimo įkainius.
    Jei sportininkas dėl ligos praleidžia užsiėmimus visą einamą mėnesį, bet informuoja trenerį ir pateikia medicininę pažymą, mokestis už ligos mėnesį neskaičiuojamas.
   Sportininkas, norėdamas išeiti arba pereiti į kitą neformaliojo švietimo įstaigą, sporto klubą ar pas kitą trenerį nepasibaigus sutarčiai, privalo prieš 14 darbo dienų raštiškai informuoti sporto centro administraciją.
   Sportininkas, neatvykęs į treniruotę 60 kalendorinių dienų, be pateisinamos priežasties, šalinamas iš sporto centro.
    Mokslo metų laikotarpiu sporto centras turi teisę keisti paslaugų įkainius, steigėjo (Šiaulių m. savivaldybės tarybos) nustatyta tvarka, apie tai informavus tėvus sutartyje nurodytais kontaktais. Jei padidėjus paslaugų įkainiams, tėvai (globėjai, rūpintojai) raštu nepareiškia noro nutraukti sutartį, laikoma, kad jie su sutarties pakeitimu sutinka.

Mokėjimo per „Perlo“ terminalą kvitas

2021-12-20 atlyginimo už teikiamas sportinio ugdymo paslaugas dydžių sąrašas

2021-12-16 dėl atlyginimo už teikiamas sportinio ugdymo paslaugas  mokėjimo

2022-06-02 Nr. T-268  „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sportininkų ugdymo centrų teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

2021-11-04 tarybos sprendimas  Nr. T-405  „Dėl atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas dydžio nustatymo“

2021-07-01 tarybos sprendimas Nr. T-138 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sportininkų ugdymo centrų teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

2020-07-02 tarybos sprendimo Nr. T-298 redakcija, sporto centro „Atžalynas“ teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašas

2020-07-02   Nr. T-298   Sporto centro „Atžalynas“ įkainiai

2019-07-04   Nr. T-302   Atlyginimas už teikiamas ugdymo paslaugas

2016-10-06   Nr. T-359        Dėl priėmimo į įstaigą

2016-02-19   Nr. A-258         Dėl elektroninės apskaitos
     2020-09-03     Nr. T-351            Dėl paramos ir pašalpos nepasiturintiems
2020-04-17    Nr. A-503         Dėl atlyginimo už teikiamas paslaugas

2020-04-02  Nr.  T-90         Dėl atlyginimo už paslaugas  pakeitimo