Asmens priėmimo į sporto centrą Atžalynas tvarkos aprašas

Prašymas-priėmimas priimti į sporto centrą Atžalynas-1 priedas

Sportinio ugdymo paslaugų sutartis-2 priedas

Vaiko (tėvų) sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

Sportininko sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo-suaugęs

Prašymas dėl sportinio ugdymo paslaugų sutarties nutraukimo-3 priedas

Norėdamas išsibraukti iš Sporto centro sąrašų, asmuo arba jo atstovas pateikia prašymą (3 priedas) arba informuoja elektroniniu paštu: sportas@scatzalynas.lt nurodydamas datą, nuo kada nori nutraukti sportinio ugdymo paslaugos sutartį su Sporto centru.

 

Pagal sporto centro nustatytą tvarką Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestis  už paslaugas sumokamas iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos, į Šiaulių sporto centro „Atžalynas” sąskaitą
LT 65 7180 0000 0314 2788, AB  Šiaulių bankas
arba per PERLAS terminalą.
 Pinigų įnešimas apmokestinamas  pagal  nustatytus mokesčių priėmimo įkainius.
Jei sportininkas dėl ligos praleidžia užsiėmimus visą einamą mėnesį, bet informuoja trenerį ir pateikia medicininę pažymą, mokestis už ligos mėnesį neskaičiuojamas.
Sportininkas, norėdamas išeiti arba pereiti į kitą neformaliojo švietimo įstaigą, sporto klubą ar pas kitą trenerį nepasibaigus sutarčiai, privalo prieš 14 darbo dienų raštiškai informuoti sporto centro administraciją.
 Sportininkas, neatvykęs į treniruotę 60 kalendorinių dienų, be pateisinamos priežasties, šalinamas iš sporto centro.
Mokslo metų laikotarpiu sporto centras turi teisę keisti paslaugų įkainius, steigėjo (Šiaulių m. savivaldybės tarybos) nustatyta tvarka, apie tai informavus tėvus sutartyje nurodytais kontaktais. Jei padidėjus paslaugų įkainiams, tėvai (globėjai, rūpintojai) raštu nepareiškia noro nutraukti sutartį, laikoma, kad jie su sutarties pakeitimu sutinka.

2021-12-20 atlyginimo už teikiamas sportinio ugdymo paslaugas dydžių sąrašas

2021-12-16 Tvarkos aprašas dėl atlyginimo už teikiamas sportinio ugdymo paslaugas  mokėjimo

2022-06-02 Nr. T-268  „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sportininkų ugdymo centrų teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

2021-11-04 tarybos sprendimas  Nr. T-405  „Dėl atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas dydžio nustatymo“

2016-02-19   Nr. A-258         Dėl elektroninės apskaitos

2020-09-03     Nr. T-351            Dėl paramos ir pašalpos nepasiturintiems