Pagal sporto centro nustatytą tvarką Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestis  už paslaugas sumokamas iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos, į Šiaulių sporto centro „Atžalynas” sąskaitą
LT 65 7180 0000 0314 2788, AB  Šiaulių bankas
arba per PERLAS terminalą.
    Pinigų įnešimas apmokestinamas  pagal  nustatytus mokesčių priėmimo įkainius.
    Jei sportininkas dėl ligos praleidžia užsiėmimus visą einamą mėnesį, bet informuoja trenerį ir pateikia medicininę pažymą, mokestis už ligos mėnesį neskaičiuojamas.
   Sportininkas, norėdamas išeiti arba pereiti į kitą neformaliojo švietimo įstaigą, sporto klubą ar pas kitą trenerį nepasibaigus sutarčiai, privalo prieš 14 darbo dienų raštiškai informuoti sporto centro administraciją.
   Sportininkas, neatvykęs į treniruotę 60 kalendorinių dienų, be pateisinamos priežasties, šalinamas iš sporto centro.
    Mokslo metų laikotarpiu sporto centras turi teisę keisti paslaugų įkainius, steigėjo (Šiaulių m. savivaldybės tarybos) nustatyta tvarka, apie tai informavus tėvus sutartyje nurodytais kontaktais. Jei padidėjus paslaugų įkainiams, tėvai (globėjai, rūpintojai) raštu nepareiškia noro nutraukti sutartį, laikoma, kad jie su sutarties pakeitimu sutinka.