Irklavimas

Tarp geriausių irkluotojų – ir šiauliečiai

2017 m. gruodžio 6 d.

Tra­kuo­se vy­ku­sio 2017 me­tų Lie­tu­vos irk­la­vi­mo žie­mos čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­jais suau­gu­sių­jų am­žiaus gru­pė­je ta­po Ie­va Ado­ma­vi­čiū­tė ir Sau­lius Rit­te­ris.

Irk­luo­to­jai var­žė­si ne ant van­dens, o spor­to sa­lė­je spe­cia­liais tre­ni­ruok­liais.

I. Ado­ma­vi­čiū­tė 2 ki­lo­met­rus nuirk­la­vo per 6 mi­nu­tes 32,5 se­kun­dės ir pa­ge­ri­no jai pa­čiai nuo 2015 me­tų (6 min. 33,58 sek.) pri­klau­siu­sį Lie­tu­vos re­kor­dą.

Ant­rą­ją vie­tą užė­mė Ga­bi­ja Vo­gu­ly­tė (7 min. 22 sek.), tre­čią­ją – šiau­lie­tė Vy­tau­tė Ur­bo­nai­tė (7 min. 22,3 sek.).

S. Rit­te­ris dis­tan­ci­ją įvei­kė per 5 mi­nu­tes 47,1 se­kun­dės. Už jo nu­ga­ros li­ko Do­vy­das Ne­me­ra­vi­čius (5 min. 51,3 sek.) ir Min­dau­gas Griš­ko­nis (5 min. 55,7 sek.). Mi­ni­ma­liai nuo pa­sta­ro­jo at­si­li­ko ir už pri­zi­nin­kų tre­je­to li­ko Mar­ty­nas Džiau­gys (5 min. 56,3 sek.).

14 me­tų ir jau­nes­nių irk­luo­to­jų var­žy­bo­se čem­pio­nais ta­po Gus­tė Vaš­ke­vi­čiū­tė ir Gus­tas Log­vi­no­vas. Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nė Mo­ni­ka Ber­ži­ny­tė pel­nė šeš­tą­ją vie­tą tarp 38 da­ly­vių. Vy­tau­tė Mi­ka­laus­kai­tė iš Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ bu­vo 18-a.

16-me­čių čem­pio­nais ta­po Do­vi­lė Rim­ku­tė ir Au­gus­ti­nas Ma­tu­se­vi­čius. Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos auk­lė­ti­niai Ra­min­ta Mor­kū­nai­tė iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą (star­ta­vo 56 irk­luo­to­jos), Man­tas Lin­ke­vi­čius bu­vo tre­čias, Pau­lius Kir­da pel­nė ket­vir­tą­ją vie­tą, Pau­lius Luk­šas – šeš­tą­ją, Sau­lius Auš­bi­ka­vi­čius (“At­ža­ly­nas) – 9 vie­tą, Mar­ty­nas Vait­ke­vi­čius – 14 vie­tą.

18-me­čių irk­luo­to­jų gru­pė­je čem­pio­nais ta­po G. Vo­gu­ly­tė ir Lau­ry­nas Mi­se­vi­čius, leng­vas­vo­rių mo­te­rų – Gab­rie­lė Mi­chai­lo­va, leng­vas­vo­rių vy­rų – Pau­lius Čer­ne­vi­čius, o meist­rų – Vi­ta Rim­kie­nė ir Vik­to­ras Peš­kaus­kas.

Lie­tu­vos irk­la­vi­mo žie­mos čem­pio­na­te tarp mo­te­rų pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Ie­va Ado­ma­vi­čiū­tė (cent­re), ant­rą­ją – Ga­bi­ja Vo­gu­ly­tė (kai­rė­je), tre­čią­ją – šiau­lie­tė Vy­tau­tė Ur­bo­nai­tė.

Žie­mos irk­la­vi­mo čem­pio­na­tas vyks­ta spor­to sa­lė­je irk­luo­jant spe­cia­liais tre­ni­ruok­liais „Con­cept 2“.

„Šiau­lių kraš­to“ info.