Sambo ir dziudo imtynės

Sambo čempionate pasieniečiai laimėjo tris aukso medalius

2018 m. kovo 21 d.

Šiau­lių spor­to mo­kyk­lo­je „At­ža­ly­nas“ vy­ku­sia­me ša­lies spor­ti­nio sam­bo ir ko­vi­nio sam­bo čem­pio­na­te trys pa­sie­nie­čiai iš­ko­vo­jo nu­ga­lė­to­jų ti­tu­lus ir įgi­jo tei­sę ge­gu­žę at­sto­vau­ti Lie­tu­vai Eu­ro­pos sam­bo čem­pio­na­te, vyk­sian­čia­me Grai­ki­jo­je. Be to, VSAT at­sto­vai iš­ko­vo­jo ir pri­zi­nių vie­tų.

Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį vy­ku­sia­me čem­pio­na­te jė­gas iš­ban­dė ge­riau­si Lie­tu­vos sam­bo meist­rai iš įvai­rių Lie­tu­vos re­gio­nų, spor­to klu­bų bei aukš­tų­jų mo­kyk­lų, taip pat da­ly­va­vo gau­sus spor­ti­nio, ko­vi­nio sam­bo bei sen­jo­rų meist­rų bū­rys. Vy­rai var­žė­si spor­ti­nio bei ko­vi­nio sam­bo įskai­to­se, o mo­te­rys – tik spor­ti­nio.

Šia­me čem­pio­na­te da­ly­va­vo ir Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos pa­rei­gū­nų ko­man­da, ku­rią su­bū­rė ko­man­dos va­do­vas Pa­sie­nie­čių mo­kyk­los Pro­fe­si­nių da­ly­kų sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Sau­lius Šu­ti­nys.

Ge­riau­siai čem­pio­na­te se­kė­si Pa­sie­nie­čių mo­kyk­los Pro­fe­si­nių da­ly­kų sky­riaus vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tui Ei­man­tui Vai­ka­sui ku­ris ko­vi­nio sam­bo įskai­to­je ket­vir­tus me­tus iš ei­lės sun­kiau­sio­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je + 100 ki­log­ra­mų ta­po ša­lies čem­pio­nu. Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 62 ki­log­ra­mų ko­vi­nio sam­bo įskai­to­je auk­so me­da­lį iš­ko­vo­jo kur­san­tas Er­nes­tas Sa­kas.

Spor­ti­nio sam­bo 52 ki­log­ra­mų įskai­to­je nu­ga­lė­ju­si vi­sas var­žo­ves čem­pio­ne ta­po pa­sie­nie­tė Ka­ro­li­na Ša­po­kai­tė.

Mo­te­rų spor­ti­nio sam­bo +80 ki­log­ra­mų ant­rą vie­tą iš­ko­vo­jo Rū­ta Kat­ke­vi­čiū­tė, o vy­rų 74 ki­log­ra­mų ko­vi­nio sam­bo įskai­to­je Ar­nas Juk­ne­vi­čius. Bron­zos me­da­lius spor­ti­nio sam­bo įskai­to­je 100 ki­log­ra­mų pel­nė pa­sie­nie­tis Ed­gard Jur­ge­le­vi­čius ir 80 ki­log­ra­mų Ir­ma Vo­si­lie­nė.

Čem­pio­nais ta­pę E. Vai­ka­sas, E. Sa­kas ir K. Ša­po­kai­tė iš­ko­vo­jo tei­sę da­ly­vau­ti Eu­ro­pos sam­bo čem­pio­na­te, ku­ris ge­gu­žės mė­ne­sį vyks Grai­ki­jo­je.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

„Atžalyno“ sportininkai papildė medalių kraitį

2018 m. kovo 8 d.

Uk­mer­gė­je vy­ku­sia­me Lie­tu­vos jau­ni­mo ir vai­kų sam­bo čem­pio­na­te me­da­lių iš­ko­vo­jo trys Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ auk­lė­ti­niai, tre­ni­ruo­ja­mi S. Ku­li­kaus­ko ir K. Ma­sio­nio.

Jau­nių gru­pė­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je per 100 ki­log­ra­mų ne­nu­ga­li­mas bu­vo Ro­kas Si­rei­kis. Taip pat auk­so me­da­liu džiau­gė­si Ug­nius Va­lan­čio­nis, rung­ty­nia­vęs svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 57 ki­log­ra­mų. Tre­čio­sios vie­tos ap­do­va­no­ji­mu džiau­gė­si Pi­jus Gi­lys, ko­vo­jęs svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 82 ki­log­ra­mų.

Vai­kų gru­pė­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je per 57 ki­log­ra­mus neį­vei­kia­ma bu­vo Lau­ra Lin­ku­tė.

Ša­kių mies­to at­vi­ro­se dziu­do moks­lei­vių pir­me­ny­bė­se pui­kiai se­kė­si R. Kaz­laus­ko ir A. Še­po­rai­čio tre­ni­ruo­ja­miems im­ty­ni­nin­kams.

Pir­mą­sias vie­tas iš­ko­vo­jo Eg­lė Nau­džiu­nai­tė (52 kg), Lau­ra Ur­bo­nai­tė (70 kg) ir Ug­nė Stul­pi­nai­tė (32 kg). Ant­ro­sios vie­tos ap­do­va­no­ji­mais džiau­gė­si Emi­li­ja Gu­žaus­kai­tė (36 kg), Kor­ne­li­ja Juo­de­ly­tė (40 kg) ir Ra­min­ta Vrub­liaus­kai­tė (63 kg). Bron­zos me­da­lius pel­nė Ai­nius Meš­kaus­kas (73 kg) ir Ro­kas Lau­rins­kis.

Pa­ne­vė­žio mies­to grai­kų-ro­mė­nų im­ty­nių vai­kų ir jau­nu­čių pir­me­ny­bė­se pen­kis me­da­lius iš­ko­vo­jo T. Gri­ciaus ir V. Ži­bu­čio auk­lė­ti­niai.

Ta­das Vil­čiaus­kas bu­vo neį­vei­kia­mas svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 29 kg, ku­rio­je var­žė­si 9 da­ly­viai. Liud­vi­kas Lei­šis iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 50 kg (7 da­ly­viai). Tre­čią­sias vie­tas pel­nė Ai­ro­nas Plun­gė (32 kg, 14 da­ly­vių), Au­re­li­jus Ba­ra­naus­kas ir Ma­rius Za­jaus­kas (abu – 50 kg).

Prie­nuo­se vy­ku­sia­me Lie­tu­vos grai­kų-ro­mė­nų ir mo­te­rų im­ty­nių jau­ni­mo čem­pio­na­te nu­ga­lė­to­jais ta­po Ed­ga­ras Gend­vi­lis (72 kg, 10 da­ly­vių, tre­ne­ris V. Ži­bu­tis) ir Vid­man­tė Bur­bai­tė (65 kg, 4 da­ly­vės, tre­ne­riai A. Ka­se­lis ir A. Stoč­kus).

„Šiau­lių kraš­to“ inf.