Laisvosios imtynės

Šiauliams parvežė bronzą

2018 m. gegužės 26 d.

Klai­pė­do­je vy­ko XIII tarp­tau­ti­nis lais­vų­jų im­ty­nių jau­nu­čių tur­ny­ras Ri­čar­do Pau­liu­ko­nio pri­zams lai­mė­ti. Im­ty­ni­nin­kas R. Pau­liu­ko­nis – At­lan­tos olim­pi­nių žai­dy­nių aš­tun­tos vie­tos lai­mė­to­jas.

Var­žy­bo­se da­ly­va­vo Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos ir Lie­tu­vos ko­man­dos. Šiau­lie­čiai šio­se var­žy­bo­se iš­ko­vo­jo dvi pri­zi­nes vie­tas. Bron­zos me­da­lius lai­mė­jo Si­mas Vit­kus ir Do­man­tas Lo­pa­to­vas. Jie rung­ty­nia­vo svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 85 ki­log­ra­mų, ku­rio­je iš vi­so bu­vo 6 da­ly­viai. Spor­ti­nin­kus tre­ni­ruo­ja Jo­nas Kem­zu­ra.

„Šiau­lių kraš­to“ info.

 

 

Iš tarptautinių varžybų – su trimis medaliais

2018 m. gegužės 18 d.

Vil­niu­je vy­ko tarp­tau­ti­nis lais­vų­jų im­ty­nių vai­kų ir jau­nių tur­ny­ras „Vil­nius Cup-2018“, iš ku­rio su tri­mis ap­do­va­no­ji­mais grį­žo Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ tre­ne­rio Jo­no Kem­zu­ros auk­lė­ti­niai.

Be­nas Tve­ri­jo­nas, or­ga­ni­za­to­riams lei­dus, star­ta­vo svo­rio ka­te­go­ri­jo­se iki 32 ir 35 kg, mat var­žy­bų die­ną svė­rė 32 ki­log­ra­mus.

Be­nas ne­bu­vo kuk­lus ko­vo­da­mas tiek vie­no­je, tiek ki­to­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je. 32 kg svo­rio ka­te­go­ri­jo­je lai­mė­jo tre­čią­ją vie­tą, o ko­vo­da­mas iki 35 kg svo­rio ka­te­go­ri­jo­je, nu­ke­lia­vo iki fi­na­lo, ku­ria­me nu­si­lei­do spor­ti­nin­kui iš Ru­si­jos A. Be­lia­ko­vui, ir pel­nė si­dab­ro me­da­lį. Abie­jo­se svo­rio ka­te­go­ri­jo­se var­žė­si per 10 spor­ti­nin­kų.

Tre­čio­sios vie­tos ap­do­va­no­ji­mą iš­ko­vo­jo Do­man­tas Lo­pa­to­vas, ku­ris run­gė­si svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 85 ki­log­ra­mų (10 da­ly­vių).

Tre­ne­ris J. Kem­zu­ra džiau­gė­si auk­lė­ti­nių lai­mė­ji­mais: „Spor­ti­nin­kai du, o me­da­liai – trys.

Per­ga­lė­mis ypač džiau­gė­si ir Be­nas, ku­ris vi­są ke­lią iš Vil­niaus į Šiau­lius iš ran­kų ne­pa­lei­do iš­ko­vo­tų me­da­lių.

Be­nas Tve­ri­jo­nas (cent­re) tur­ny­re „Vil­nius Cup-2018“ ne­ti­kė­tai su­da­ly­va­vo dvie­jo­se svo­rio ka­te­go­ri­jo­se ir abie­jo­se ta­po pri­zi­nin­ku, Do­man­tas Lo­pa­to­vas (kai­rė­je) iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lį. Spor­ti­nin­kus var­žy­boms ruo­šė Jo­nas Kem­zura.

 

„Šiau­lių kraš­to“ info